Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 03 2015

awwa
awwa
5460 7ba4 390
awwa
7950 01a2 390
The Longest Ride (2015)
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viacytaty cytaty
awwa
2913 92b8 390
Reposted fromcontroversial controversial viaalicemeow alicemeow
awwa

Nie wolno zgadzać się na pełzanie, gdy czujemy potrzebę latania

— Helen Keller
Reposted frominpassing inpassing viaalicemeow alicemeow
awwa
4434 2483 390
Reposted frommrocznakatia mrocznakatia viacorazblizej corazblizej

June 30 2015

awwa
8870 8d55 390
Reposted froml3910n l3910n
7572 7572 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viaMagnolia11 Magnolia11
awwa
9199 f734 390
Reposted fromkaiee kaiee viano-longer-kore no-longer-kore

June 29 2015

awwa
0746 5eb1 390
Reposted fromK-E-N-A-J K-E-N-A-J

June 28 2015

awwa
Reposted fromlamborg lamborg viapatos patos
awwa
0757 47df 390
Reposted fromK-E-N-A-J K-E-N-A-J viacorazblizej corazblizej
awwa
awwa
Czy nauczę się kiedykolwiek zostawać?
awwa
Po to się przecież podróżuje. Po dźwięki. Po obrazy. Po zapachy.
— Andrzej Stasiuk w rozmowie z Dorotą Wodecką, "Breźniew i miłość", Gazeta Wyborcza Magazyn Świąteczny, 05.09.14
Reposted from1923 1923 vianastypsychotic nastypsychotic

June 21 2015

awwa
3863 f827 390
Reposted fromktosiowa ktosiowa viaalicemeow alicemeow

April 30 2015

awwa
Trochę dużo za dużo.

February 06 2015

awwa
2304 cf43 390
Reposted fromniespelnione niespelnione viaalicemeow alicemeow

January 03 2015

awwa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl